På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Sparbankens styrning

Ingen alt-text
Ingen alt-text

 

Information om banken: 

Bankens namn Sörmlands Sparbank
Adress Box 156, 61 22 Katrineholm
Telefon 0771-350 350 
Kategori Sparbanker
Annan verksamhet Försäkringsförmedling 
Organisationsnummer 516401-9639
FI Institutnummer 12401

 

Bankens tillstånd och tillsyn: 

1994 Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS)
2007 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
2007 Handel med finanisell instrument för egen räkning
2007 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
2007 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag 
2008 Operativ risk, schablonmetod
2009 Förvaltare av fondandelar 
2012 Ia) Livförsäkring (direkt)
2012 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
2012 III. Försäkring ankunuten till värdepappersfonder (direkt)
2012 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
2012 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)


Anställda försäkringsförmedlare

Birgitta Bäckman
Patrik Holm
Lisa Säther 

Banken står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tfn 08-787 80 00, www.fi.se.

Sparbankens styrning

Grunderna för bolagsstyrning

Sparbankens bolagsstyrning syftar till att säkerställa en effektiv och sund verksamhet. En god styrning, riskhantering och intern kontroll är av största vikt för att upprätthålla förtroendet gentemot kunder, huvudmän, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. För att stärka och behålla förtroendet för verksamheten, för att förebygga intressekonflikter och för att säkerställa en sund verksamhet definieras roller och ansvar tydligt. Grunderna för sparbankens bolagsstyrning, som regleras i sparbankens interna regler, är baserade på externa regelverk och tillämpliga rekommendationer och riktlinjer, samt sparbankens syn på intern styrning och kontroll. De interna reglerna som klargör ansvarsfördelningen inom verksamheten är viktiga verktyg för såväl styrelsen och verkställande direktören i deras styrande och kontrollerande roller som för sparbankens försvarslinjer.

Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen (1987:619) som anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Sparbanken har därmed inga ägare, utan huvudmän, som representerar insättarna i sparbanken.

Sparbankens reglemente motsvarar i princip en bolagsordning för ett aktiebolag och fastställs av huvudmännen. I reglementet anges ramarna för sparbankens verksamhet. Enligt reglementet är sparbankens huvudsakliga verksamhetsområde Södermanlands län. Sparbanken har ledning och andra centrala funktioner vid sparbankens säte i Katrineholm.

En sparbanks styrning, organisation och kontroll är reglerad i ett flertal lagar och myndighetsföreskrifter, bland annat sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.

För en sparbank föreligger ingen skyldighet att tilllämpa den svenska koden för bolagsstyrning, men med hänsyn till att verksamheten i stor utsträckning bygger på förtroende, har utformningen av sparbankens rutiner för styrning och kontroll likväl skett med koden som förebild i tillämpliga delar.

Sparbankens mest centrala policyer och instruktioner utgörs av: 

 • arbetsordningförstyrelsenochinstruktionförverkställande direktören
 • instruktionerförstyrelsensutskott
 • etikpolicy
 • instruktionförutanordning
 • instruktionerfördeoberoendekontrollfunktionerna
 • kreditpolicy och tillhörande instruktioner
 • riskpolicy
 • informationssäkerhetspolicy
 • policy och instruktion för utlagd verksamhet
 • policy och instruktion för hantering av intressekonflikter 
 • policy och instruktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • ersättningspolicy
 • policy för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter, VD och ledande befattningshavare
 • policy för intern kapital- och likviditetspolicy
 • finanspolicy
 • policy för avsättning till allmännyttiga ändamål

 
Sparbankens arbete med frågor om hållbarhet är en integrerad del i verksamheten. Att skapa en företagskultur som stödjer de värderingar om hållbarhet och långsiktighet som sparbanken står för, är en central uppgift för styrelsen.

Sparbanksstämma

Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Enligt sparbankens reglemente ska antalet huvudmän vara 50.

Hälften av huvudmännen väljs av Flens, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner på stämman, medan återstoden väljs av huvudmännen själva. Uppgifter om de personer som valts till huvudmän i sparbanken och om mandattider för dessa återfinns på sid 74 i årsredovisningen.

Kallelse till sparbanksstämma sker enligt sparbankens reglemente skriftligen till varje huvudman, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Dessutom ska kallelsen även införas i de två tidningar som är mest spridda i verksamhetsområdet.

Sparbanksstämman beslutar bland annat om: 

 • val av styrelseordförande och styrelseledamöter, styrelsens arvode och ledamöternas ersättning för utskottsarbete
 • val av huvudmän
 • om sparbanksstämman blivit behörigen sammankallad
 • utse valberedning bestående av fem ledamöter för att förbereda på huvudmännen ankommande val
 • fastställelse av resultat- och balansräkning
 • disposition beträffande vinst eller förlust
 • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • val av revisor och revisorns arvode
 • ändringar av reglemente
 • arvode till huvudmän

 

Valberedning

Valberedningen, som representerar huvudmännen, ska bestå av fem ledamöter, varav en ordförande. Valberedningen granskar styrelsens sammansättning och föreslår nya styrelseledamöter till sparbanksstämman. Vid granskning av styrelsens sammansättning beaktas exempelvis aspekter som kompetens, trovärdighet, kommunikationsförmåga, omdöme, ledarskap och lojalitet, förhandlingsförmåga, regional kunskap och kännedom, och branscherfarenhet. Valberedningen förslår också huvudmän och deras arvoden. Valberedningens uppgift är även att komma med förslag till styrelsens ordförande, revisorer och förslag till arvoden samt att lämna förslag på förändringar i sparbankens reglemente.

Sörmlands Sparbanks bolagsstyrningsstruktur

Vid val av ledamöter till styrelsen ska sparbankens policy för lämplighetsbedömning av styrelseledamöter, VD och ledande befattningshavare tillämpas. Syftet med policyn är att fastställa de övergripande kriterier och processer som sparbanken ska använda vid bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda styrelseledamöter samt att säkerställa att styrelsen tillsammans har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att vid var tid leda sparbanken. Valberedningen ska även ta ställning till kandidaternas oberoende.

Valberedningen utgjordes under år 2018 av Björn Andersson, ordförande, samt ledamöterna Tell Mellander, Kjell Eriksson, Rigmor Pettersson och Karl Eric Holmsten. Styrelsens ordförande adjungeras till valberedningens möten. Under 2018 har valberedningen sammanträtt vid 10 tillfällen.

Valberedningen har under 2018 fortsatt att arbeta med att skapa en resursbank för framtida kandidater till styrelsen. Den har även tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete och ledamöternas syn på verksamheten, vilket har skett vid möte med de enskilda ledamöterna var för sig och utan närvaro av styrelsens ordförande, styrelseordförandes och verkställande direktörens syn på

verksamheten och sparbankens utmaningar de närmsta åren, samt huvudansvarig revisors syn på sparbanken, styrelsen och ledningen.

> Bolagsstyrningsstruktur 

Huvudmannamöten

Under 2018 hölls fyra ordinarie huvudmannamöten utöver den ordinarie sparbanksstämman. Syftet med mötena har varit att informera huvudmännen om bland annat sparbankens ekonomiska ställning och pågående strategiarbete och att hålla i utbildningar inom Svensk kod för bolagsstyrning, reviderade regler om krav på lämplighetsprövning och krav på styrelseledarmöter lämplighet, styrelsens arbete samt sparbankens dialog med Finansinspektionen.

Andra relevanta frågor under 2018 har bland annat varit:

 • de nya regelverk som införts under året
 • valberedningens förslag på nya ledamöter till styrelsen
 • förslag till förändringar i reglementet
 • principer för arvodering av huvudmän
 • externrevisorns presentation av sin roll och den årliga
 • granskningen
 • sparbankens strategiarbete

 

Externrevisor

Externrevisorn arbetar på uppdrag av sparbanksstämman och är huvudmännens kontrollorgan. Externrevisorn är en oberoende granskare av sparbankens räkenskaper och har till uppgift att granska och bedöma om dessa i allt väsentligt är korrekta och fullständiga, att de är upprättade i enlighet med gällande lagar och rekommendationer samt att de ger en rättvisande bild av sparbanken, dess finansiella ställning och resultat. Revisorn granskar också styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt avlämnar rapporter avseende löpande förvaltning och intern kontroll såväl skriftligen som muntligen.

Styrelsen kommunicerar med revisorerna dels genom risk- och revisionsutskottet, dels genom att revisorerna är närvarande på styrelsemöten vid behandling av frågor inför årsbokslut och årsredovisning. Minst en gång per år träffar revisorerna styrelsen utan närvaro av den verkställande direktören eller annan person ur ledningen.

Externrevisorn har under år 2018 deltagit i fyra (4) av styrelsens möten och sju (7) av risk- och revisionsutskottets möten. Ersättningen till revisorerna framgår av not 10 i årsredovisningen 2018.

Sparbankens styrelse har under 2018 reviderat sparbankens policy för förhandsgodkännande av icke revisionstjänster med syfte att säkerställa att sådana tjänster inte äventyrar de externa revisorernas opartiskhet enligt tillämpliga lagar och regler. För att minimera risken för en situation där revisorns oberoende kan ifrågasättas ska godkända konsulttjänster överstigande 100 000 kr som utförs av externrevisorn godkännas av risk- och revisionsutskottet. För belopp understigande 100 000 kronor sker beslut med delegerad godkännanderätt.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens organisation, förvaltning och den verksamhet som bedrivs för att skapa en långsiktig och hållbar affär med sund och balanserad riskkultur.

Styrelsen ska enligt sparbankens reglemente bestå av lägst fem och högst elva ledamöter. Bland dessa räknas de stämmovalda ledamöterna, de två arbetstagarrepresentanterna samt den verkställande direktören in. Verkställande direktören väljs inte av sparbanksstämman utan har sin plats i styrelsen enligt sparbankslagen.

Medarbetarna i sparbanken företräds av två arbetstagarrepresentanter. Den fackliga organisation som sluter kollektivavtal anmäler till styrelsen, enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda, två arbetstagarrepresentanter som valts att företräda medlemmarna.

De stämmovalda ledamöterna, med undantag för verkställande direktör Sören Schelander samt utsedda arbetstagarrepresentanter, anses som oberoende i förhållande

till sparbanken och ledningen. En jämn fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas i styrelsen och sedan sparbanksstämman 2018 är fördelningen 45 procent kvinnor och 55 procent män.

Vid sparbanksstämman omvaldes Birgitta Johansson-Hedberg som styrelsens ordförande. Josefin Lindstrand, David Ekberg, Bo Ljungström och Annika Wijkström omvaldes som ledamöter, Peter Söderström nyvaldes. Bettina Johansson och Magnus Wärulf utgör sparbankens arbetstagarrepresentanter. Styrelsens sekreterare är inte medlem av styrelsen men närvarar vid styrelsens möten.

Vid diskussioner eller beslut där det kan föreligga jäv, andra intressekonflikter, eller där det annars inte är lämpligt att närvara, närvarar inte den eller de av ledamöterna, arbetstagarrepresentanterna, verkställande direktören eller styrelsens sekreterare som är berörd.

Styrelsens ansvar och ansvarsfördelning

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter sparbanksstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsen ska fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan och finansiella mål, inklusive kapitalbehov. Styrelsen är ytterst ansvarig för att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten samt att lagar och regler följs. Styrelsen ska härvid fastställa ett ramverk för intern styrning och kontroll och ska minst årligen godkänna den interna kapital- och likviditetsutvärderingen. Styrelsen ska även fastställa års- och delårsbokslut samt ansvara för en öppen och korrekt informationsgivning.

Styrelsen ska besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet, eller annars är av större vikt, samt alla former av avtal mellan sparbanken och juridiska eller fysiska personer i jävskretsen.

Styrelsen utser och entledigar sparbankens verkställande direktör och, i förekommande fall, dennes ställföreträdare. Därutöver utser och entledigar styrelsen ansvarig för funktionen för internrevision samt har det slutliga avgörandet att utse eller entlediga sparbankens riskchef samt chef för funktionen för regelefterlevnad.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen reglerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott och den verkställande direktören, samt frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bland annat till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och verkställande direktörens arbete. Härutöver gör ordföranden egna utvärderingar genom samtal med övriga styrelseledamöter.

Uppgifter om styrelsens sammansättning och information om dess ledamöter finns på sidorna 72-73 i årsredovisningen 2018. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskost- nader, inklusive principerna härför, avseende styrelsen och den verkställande direktören lämnas i not 10 i årsredovisningen 2018.

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har dock utsett utskott som följer upp, bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen. I begränsad utsträckning har utskotten även rätt att besluta i vissa frågor, vilket framgår av respektive instruktion för utskotten. Fördelningen av arbetet mellan styrelsen, dess utskott, styrelsens ordförande och verkställande direktör beslutas årligen bland annat genom styrelsens arbetsordning, utskottens respektive instruktio- ner och instruktion för verkställande direktör.

Styrelsens arbete 2018

Under år 2018 har styrelsen sammanträtt vid fjorton (14) tillfällen varav tolv (12) har varit ordinarie styrelsemöten, två (2) har varit extra styrelsemöten och ett av styrelsemötena har varit konstituerande.

Styrelsen har under 2018 haft stort fokus på bankens strategiarbete och lönsamhetsutveckling. Därutöver har fortsatt mycket tid lagts på sparbankens företagsstyrningssystem som ska säkerställa god intern styrning och kontroll.

Andra aktuella frågor under 2018 har exempelvis varit:

 • revidering av interna regler
 • översyn och uppdaterad rapportering av riskaptit, limiter och risktoleranser
 • omvärldsbevakning
 • regulatoriska frågor
 • större pågående projekt i sparbanken
 • kapital- och likviditetsfrågor
 • rapporter om sparbankens arbete med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • val av centralt funktionsansvarig och särskilt utsedd befattningshavare
 • val av klagomålsansvarig
 • val av dataskyddsombud
 • val av ledamöter till sparbankens lokala marknadsråd och antagande av instruktioner för lokala marknadsråden
 • återrapportering av sparbankens arbete med väsentligt utlagd verksamhet
 • utfallen i medarbetar- respektive kundundersökningen
 • rekrytering av ledande befattningshavare
 • resultatandelssystemet Guldeken och aktuella huvudmål för att utbetalningar till andelsinnehavarna ska ske
 • fastställande av ny organisation för affärsrörelsen
 • IKLU

 

Inför varje styrelsesammanträde distribueras handlingar till ledamöterna via ett elektroniskt datarum.

Styrelsens kompetensarbete

Styrelsen har under året antagit en utbildningsplan samt genomfört utbildningar inom områdena Svensk kod för bolagsstyrning, utlagd verksamhet, MIFID II, IFRS 9, an- dra nya regelverk som exempelvis PSD2, IDD, riskaptiter och risklimiter samt intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). Där till har styrelsen gjort en kontinuitets- och krisövning. Styrelseledamöterna har bjudits in till huvud- mannamöten för att skapa sig en djupare inblick i vilka aktuella frågor som diskuteras samtidigt som styrelsen i en direkt dialog med dessa får återkoppling på sparbankens inriktning och verksamhet.

Mångfald

Mångfald är en central del i sparbankens verksamhet och en viktig framgångsfaktor. Mångfald i samband med rekrytering återfinns i sparbankens instruktion för rekrytering och lämplighetsprövning av styrelse, VD och ledande befattningshavare.

Utskott

Styrelsen har inrättat följande fasta utskott: kreditutskottet, risk- och revisionsutskottet samt ersättningsutskottet. Utskottens möten protokollförs och rapporteras löpande till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

Risk- och revisionsutskottet

Risk- och revisionsutskottet är ett beredande organ som inför styrelsen, och i enlighet med en instruktion som är antagen av styrelsen, bereder frågor om riskstrategi, riskhantering, regelefterlevnad, intern- och externrevi- sionsfrågor samt frågor avseende finansiell rapportering. Avrapportering sker alltid vid varje styrelsemöte.

I utskottets uppgifter ingår bland annat att

 • övervakasparbankensfinansiellarapporteringsamt
 • lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet samt att den är förenlig med tillämpliga redovisningspolicyer och principer
 • hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll
 • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporte- ringens tillförlitlighet
 • granska att de interna och externa revisorernas arbete bedrivs på ett effektivt, opartiskt och tillfredsställande sätt
 • följa upp riskhantering och intern kontroll i sparbanken genom att kontrollfunktionerna rapporterar sina rapporter
 • övervaka uppföljning av utestående iakttagelser från kontrollfunktionerna
 • bereda förslag till beslut om samtliga styrande regelverk som ska antas av sparbankens styrelse samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka förslag till styrande regelverk
 • bereda förslag till beslut om sparbankens riskaptit, riskstrategi samt diskutera och utvärdera interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • beredaförslagtillbeslutomstörreförändringaravspar- bankens organisation för intern kontroll samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • Övervaka sparbankens regelefterlevnad samt implementeringen av åtgärder som vidtas eller ska vidtas i anledning av identifierade regelbrott eller andra brister avseende regelefterlevnad i sparbanken i samverkan med verkställande direktören och funktionen för regelefterlevnad

 

Under år 2018 bestod utskottet av utskottets ordförande Josefin Lindstrand, dess vice ordförande Birgitta Johansson-Hedberg, Peter Söderström samt Annika Wijkström. Risk- och revisionsutskottet har under år 2018 hållit 12 möten.

Verkställande direktör är inte ledamot av utskottet men är adjungerad till samtliga möten, liksom riskchefen och chef för funktionen för regelefterlevnad. Ledamöterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete med risk- och revisionsfrågor samt riskhantering.

Ersättningsutskott

Utskottet bereder, granskar och följer upp ersättningsfrågor. Beslut fattas av styrelsen. I utskottets uppgifter ingår att se över ersättningspolicyn vid behov, dock minst årligen samt säkerställa att en riskanalys utförs. Utskottet ska även bereda förslag till:

 • lön, pension och övriga förmåner för verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör
 • regler för förmåner och ersättningar till ledande befattningshavare
 • förslag till årlig avsättning till och förändringar i avsätt- ningskriterierna för sparbankens resultatandelssystem avseende Stiftelsen Guldeken
 • övriga ersättningsfrågor av principiell karaktär eller som annars innebär att sparbankens ersättningsregler frångås

 
Utskottet ska, inför styrelsens fastställande av ersättningspolicy, utföra en oberoende bedömning av sparbankens ersättningspolicy och ersättningssystem samt kontrollera att dessa överensstämmer med en effektiv riskhantering och är utformade för att minska risken för överdrivet risktagande. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till såväl sparbanken som den verkställande ledningen.

Vid utgången av 2018 bestod utskottet av utskottets ordförande Birgitta Johansson-Hedberg, dess vice ordföran- de Josefin Lindstrand samt Annika Wijkström. Utskottet har under år under 2018 hållit 12 möten. Ledamöterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete med ersättningsfrågor.

Kreditutskottet

Kreditutskottet utför bland annat, i enlighet med en instruktion som är antagen av styrelsen, följande uppgifter

 • bereda förslag till strategiska beslut avseende kreditverksamheten och kreditriskhantering samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • bereda förslag till beslut om sparbankens riskaptit och regelbundet utvärdera riskaptiten och uppdatera den om det behövs samt lämna sin rekommendation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • bereda förslag till beslut avseende kreditpropåer som ska beslutas av styrelsen samt lämna sin rekommen- dation till styrelsen genom att tillstyrka eller avstyrka sådana förslag
 • utvärdera och besluta om kreditpropåer inom delege- rat mandat från styrelsen

 

Under år av 2018 bestod kreditutskottet av utskottets ordförande Bo Ljungström, dess vice ordförande Josefin Lindstrand, Birgitta Johansson-Hedberg och David Ekberg.

Verkställande direktör är adjungerad vid utskottets möten, liksom sparbankens kreditchef. Ledamöterna i utskottet har särskild kompetens och erfarenhet av arbete med kreditfrågor.

Intern styrning och kontroll samt riskhantering

Styrelsen ansvarar för att det finns rutiner för att identifiera och definiera riskerna inom verksamheten samt för att risktagandet mäts och kontrolleras. Grunden för ett väl fungerande riskarbete är en stark och gemensam riskkultur.

Styrelsen har under året arbetat vidare med att implementera sparbankens ramverk för intern styrning och kontroll, företagsstyrningssystemet, som anger principer och mål med den interna styrningen och kontrollen vilka baseras på styrelsens vision, mål och strategier för sparbanken.

Företagsstyrningssystemet syftar till att skapa en väl fungerande styrning och kontroll som säkerställer att sparbanken uppnår sina affärs- och verksamhetsmål på ett effektivt sätt med ett kontrollerat risktagande och i enlighet med gällande regelverk. Ramverket baseras på komponenter som är tydligt och konkret utformade för att samtliga medarbetare i sparbanken ska kunna tillgodogö- ra sig och efterleva innehållet.

Den interna styrningen och kontrollen ska vara effektiv och anpassad till sparbankens organisation och verksamhet.

I de fall sparbanken har valt att lägga ut delar av den väsentliga verksamheten ansvarar sparbanken för samtli- ga delar och har interna regler för att säkerställa uppföljning och kontroll av sådan verksamhet.

Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna styrningen och kontrollen. Styrelsen ansvarar för att regelbundet se över och fastställa en plan för översyn och uppföljning av ramverket och de interna reglerna.

Verkställande direktören ansvarar för att se till att den interna styrningen och kontrollen implementeras i verk- samheten i linje med styrelsens anvisningar.

Tre försvarslinjer

Sparbanken tillämpar ramverket om tre försvarslinjer som definierar var i organisationen ansvar för och kontroll över organisationens risktagande ska finnas.

Enligt ramverket placeras ansvar och kontroll för risktagande och regelefterlevnad inom den första försvarslinjen, det vill säga verksamheten inklusive verkställande direktör. Affärsverksamheten har fullt ansvar för risker som uppkommer i den egna verksamheten. Verksamheten ansvarar även för att utföra kontroller i sparbankens verksamhetsprocesser, så kallad egenkontroll. Andra försvarslinjen består av funktionerna för riskkontroll och regelefterlevnad, vilka är underställda verkställande direktören. Tredje försvarslinjen består av funktionen för internrevision som arbetar på styrelsens uppdrag och utgör styrelsens oberoende kontrollorgan. Genom tredje försvarslinjen granskas och utvärderas både första och andra försvarslinjen.

Första försvarslinjen – Affärsverksamheten

En effektiv operativ struktur är viktig för styrningen av sparbanken. Detta för att kunna upptäcka risker i tid samt säkerställa en ändamålsenlig riskhantering. Riskhanteringen sker i första hand i den första försvarslinjen som utgörs av verksamhetens affärs- och stödfunktioner, med tydligt ansvar för varje avdelning.

I sparbankens ledning ingick från april 2018, förutom verkställande direktören även ekonomi- och finanschefen, kreditchefen, lokal bankchef Katrineholm, lokal bankchef Nyköping, kommunikations- och marknadschefen och HR-chefen. Vid ledningens möten har även ansvariga för funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll adjungerats för att kunna ge råd och stöd inom dessa områden.

Till stöd för sitt arbete har verkställande direktören inrättat en kommittéstruktur bestående av finanskommitté, riskkommitté, projektkommitté, kommitté för sparbankens samhällsengagemang samt en affärsledning.

Andra försvarslinjen

I andra försvarslinjen återfinns funktionen för riskkontroll respektive funktionen för regelefterlevnad. Dessa funktioner är underställda verkställande direktör och utgör i första hand dennes oberoende kontrollorgan. Andra försvarslinjen har inte ansvar för organisationens risktagande men ska bistå verksamheten med råd och stöd och utföra oberoende kontroller för att säkerställa att risktagandet följer uppsatta limiter eller fastställd riskaptit och efterlever externa och interna regelverk. Enligt externa regelverk har kontrollfunktionerna i andra försvarslinjen även skyldighet och möjlighet att rapportera direkt till styrelsen.

Funktionen för regelefterlevnad

Funktionen för regelefterlevnad ansvarar för att ge råd och stöd till ledning och verksamhet, att utifrån ett riskbaserat förhållningssätt granska regelefterlevnaden inom sparbankens tillståndspliktiga verksamhet samt att utbilda styrelse och medarbetare om befintliga och nya, interna och externa regelverk. Funktionen är underställd den verkställande direktören och rapporterar direkt till denne, styrelsen och risk- och revisionsutskottet.

Funktionen för riskkontroll

Funktionen för riskkontroll ansvarar bland annat för att analysera och rapportera alla väsentliga risker som spar- banken exponeras för eller kan komma att exponeras för, samt att kontrollera att de hanteras av berörda funktioner. Funktionen är underställd den verkställande direktören och rapporterar direkt till denne, styrelsen och risk- och revisionsutskottet.

Tredje försvarslinjen – Internrevision

Internrevisions arbete syftar till att skapa förbättringar i verksamheten genom utvärdering av intern styrning, risk- hantering och kontroll. Internrevision är direkt underställd sparbankens styrelse. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen samt till risk- och revisionsutskottet.

Samtliga sparbankens aktiviteter omfattas av internrevisions arbete. Internrevision utvärderar huruvida sparbankens ledning säkerställer att affärsverksamhetens kontroller och riskhanteringsprocesser är effektiva, att styrningsprocesserna och organisationen är ändamålsenliga samt stödjer sparbankens affärssyften. Den arbetar även i förebyggande syfte med att föreslå förbättringar

i den interna kontrollen. Styrelsen fattade under 2017 beslut om att etablera funktionen internt, rekrytering har pågått under 2018 och sparbankens chef för internrevision tillträdde sin tjänst i januari 2019.

Verkställande direktör

Verkställande direktören ansvarar, under styrelsens överinseende, för att styrelsens strategiska inriktning och andra beslut implementeras i verksamheten samt att intern styrning, riskhantering och kontroll, IT-system, organisation och processer är tillfredsställande. Den verkställande direktören representerar sparbanken externt i olika angelägenheter och leder arbetet i sparbankens ledning samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Verkställande direktören har möjlighet att delegera arbetsuppgifter men ansvaret kvarstår hos den verkställande direktören oaktat eventuell delegering.

Verkställande direktör ansvarar för att hålla styrelsen informerad om sparbankens verksamhet och för att se till att styrelsen har nödvändigt och så fullständigt beslutsunderlag som möjligt. Denne håller även styrelsens ordförande kontinuerligt informerad om verksamhetens utveckling. Den verkställande direktören ingår i enlighet med sparbankslagen i styrelsen.

Sören Schelander tillträdde som verkställande direktör för sparbanken den 5 april 2018.

 

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker